หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอบเขตเนื้อหาและมาตราที่ออกสอบLA103 LAW1003นิติกรรม-สัญญา

ขอบเขตเนื้อหาและมาตราสำคัญที่ออกสอบ LAW 1003 La103นิติกรรม สัญญา
มาตราตราที่เคยออกสอบ

มีอยู่2ลักษณะด้วยกัน

ลักษณะ 1 นิติกรรม
มาตรา. 149, ความหมายของนิติกรรม
มาตรา. 150,151, นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือ
เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียนร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา. 152, นิติกรรมที่ทำขึ้นโดยมิได้ให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้
มาตรา. 154, การแสดงเจตนาโดยในใจจริงมิได้เจตนาผูกผันและคูกรณีฝ่ายหนึ่งก็รู้เช่นนั้น
มาตรา. 155,วรรค1. การแสดงเจตนาลวง
วรรค2. การแสดงเจตนาลวงเพื่ออำพรางนิติกรรม
มาตรา. 156. การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม
มาตรา. 157,158, การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน
มาตรา. 159, การแสดงเจตนาเนื่องจากถูกกลฉ้อฉล
มาตรา. 161, กลฉ้อฉลซึ่งเป็นเพียงเหตุจูงใจให้ยอมรับข้อกำหนดหนักกว่าปกติ
มาตรา. 162, กลฉ้อฉลโดยการนิ่ง
มาตรา. 164, การแสดงเจตนาเนื่องจากถูกข่มขู่
มาตรา. 165, การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกติ
มาตรา. 166, การข่มขูโดยบุคลภายนอก
มาตรา. 168, การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยูเฉพาะหน้า
มาตรา. 169, "-------"ซึ้งมิได้อยูเฉพาะหน้า
มาตรา. 170, การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือคนไร้เสมือน
มาตรา. 172-174 ผลแห่งโมฆะกรรม
มาตรา. 175-181 การบอกล้างโมฆียะกรรม
มาตรา. 193/3,193/5
193/7,103/8 วิธีการกำหนดระยะเวลา
มาตรา. 193/10,193/9
/17,/14,/15,
/20,21/,22/,24/,
/27,/28, อายุความ
มาตรา. 193/33,193/34,193/35 กำหนดอายุความ

ลักษณะที่ 2 สัญญา
มาตรา. 354,355,356,357,358,359,361,366,367,369,370,371,374,377-385,386-394

--------------------------------ด้วยความปรารถดีจาก. เด็กนิติราม----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น